Lokaal werk

1. Waasmunster is een veilige gemeente

Voor N-VA Waasmunster is veiligheid een zeer belangrijk gegeven. Iedere burger heeft recht op een veilige leef-, woon- en werkomgeving. 

Politie

We streven naar een veiligheidscultuur waarbij respect voor elkaar centraal staat, waar alle inwoners van Waasmunster elkaars beste partners zijn als het gaat om bouwen aan een veilige gemeente. De politie is aanspreekbaar voor iedereen en geeft gerichte veiligheidstips aan burgers en ondernemers.

We gaan voor een efficiënte inzet van het politiekorps. Hiervoor zal de politie zoveel mogelijk ontlast worden van overbodige administratieve formaliteiten. Oneigenlijke politietaken worden uitbesteed. Het politioneel werk wordt ondersteund door volop gebruik te maken van slimme technologieën en innovatieve oplossingen zoals bijvoorbeeld bewakingscamera’s en nummerplaat-herkenningscamera’s.

De wijkinspecteur is de antenne bij uitstek die alle mogelijke ergernissen over overlast oppikt en signaleert aan de lokale overheid.  De wijkinspecteur is zichtbaar aanwezig in de wijk en altijd aanspreekbaar. We zorgen ervoor dat elke inwoner zijn of haar wijkinspecteur kent.

In het kader van een gedragen veiligheidscultuur zetten we verder in op de uitbouw en ondersteuning van de BuurtInformatieNetwerken (BIN).  De BIN’s zijn een mooi voorbeeld van burgerparticipatie en veiligheid en een bron van informatie die we zullen blijven uitbouwen, benutten en financieel ondersteunen. Dankzij de BIN’s stijgt niet alleen het algemeen veiligheidsgevoel, maar leren buren elkaar ook beter kennen en samenwerken.

Overlast en criminaliteit moeten sterk worden aangepakt.  Op plaatsen waar zich een herhaaldelijk overlastprobleem situeert worden camera’s geplaatst.  Op die manier kunnen daders sneller geïdentificeerd en vervolgd worden.  Door kleine criminaliteit snel en gericht aan te pakken vermijden we dat dit escaleert tot grote(re) criminaliteit. Nultolerantie is hier de boodschap. Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) ondersteunen een lokaal lik-op-stuk beleid.

Verkeersveiligheid en mobiliteit

We zetten sterk in op een verkeersveiligheidscultuur. We zorgen ervoor dat de verkeersregels en de mede-weggebruikers gerespecteerd worden. Het is aan de overheid om de regels vast te stellen en hierop te handhaven, maar het is aan de weggebruiker zelf om ze met respect voor iedereen toe te passen. Verkeersveiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. We voeren de strijd tegen asociaal verkeersgedrag op en zetten in op meer sensibiliserende snelheidsmeters in het straatbeeld om autobestuurders te wijzen op hun snelheid.

Veilig verkeer begint met een goede verkeersopvoeding. We blijven hier sterk op inzetten zowel in samenwerking met de politie als met het onderwijzend personeel. Projecten als het kleuterfietsen, meester op de fiets en de fietsproef met de zesdejaars in alle onderwijsnetten zijn hier mooie voorbeelden van.

We willen dat kinderen die op loop- of fietsafstand van school wonen, veilig en op eigen kracht naar school kunnen komen. Daarom investeren we verder in veilige wandel- en fietspaden naar onze eigen scholen in Waasmunster, maar ook naar de omliggende gemeenten. We onderzoeken hoe we dit best aanpakken: met suggestiestroken, rode fietspaden, snelheidsbeperkingen,… We blijven druk uitoefenen bij de hogere overheid om problematische verkeerssituaties versneld aan te pakken.

Om kinderen veilig naar de omliggende gemeenten te laten fietsen werd in samenwerking met Interwaas en met inbreng van ouders een nieuwe ‘fietsroutekaart’ voor de zesdejaars opgemaakt. Die wordt in de laatste schoolweek telkens samen met de leerlingen ingefietst.

We willen de verschillende verkeersstromen zo veel mogelijk scheiden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Bij heraanleg worden fiets- en voetpaden zo veel mogelijk veilig afgescheiden van de rijbaan en worden de kruispunten zoveel mogelijk conflictvrij ingericht. Veiligheid van de zwakke weggebruikers is en blijft het uitgangspunt bij de aanleg van nieuwe infrastructuur. De komende werken aan de Neerstraat zijn hier een mooi voorbeeld van.

Dankzij een optimale combinatie van subsidies en eigen investeringen zorgen we voor betere en veiligere fietspaden. We leverden al heel wat inspanningen om het lokale fietsverkeer optimaal te laten aansluiten op het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk en op de fietssnelwegen doorheen Vlaanderen. Dit blijven we onverminderd doen. Ook een betere aansluiting met het openbaar vervoer wordt niet uit het oog verloren.

Brandweer

De brandweer is efficiënt en performant. We blijven investeren in het moderniseren van het materiaal, we zetten in op opleiding en maximale fysieke paraatheid van het brandweerkorps.

Om de inwoners van Waasmunster beter te informeren over de diensten van de brandweer zal er gerichte communicatie opgestart worden over de dienstverlening van de brandweer, zoals bijvoorbeeld wespenverdelging, CO-vergiftiging en processierupsen, via de gemeentelijke LED-schermen, de Vierschaar, de website en de sociale media.

2. Waasmunster is een welvarende gemeente

N-VA Waasmunster draagt het lokaal economisch weefsel een warm hart toe.  We ondersteunen iedereen die onderneemt en werkt en geven het lokaal ondernemerschap maximale kansen. Samen met onze ondernemers promoten we Waasmunster als ondernemende gemeente in het groen.

We blijven inzetten op een goede samenwerking met de adviesraad Ondernemend Waasmunster en maken de rol van de adviesraad duidelijk aan alle ondernemers. We maken gebruik van de expertise die aanwezig is bij Ondernemend Waasmunster.

Door de inplanting van het nieuwe vrijetijdscomplex De Meermin in het hart van Waasmunster versterken we de kern van de gemeente.

Bij de planning en uitvoering van infrastructuurwerken en aanpassingen aan de verkeersregelingen hebben we altijd oog voor de belangen van de middenstand en de handelaars. We communiceren tijdig over de lopende en de toekomstige projecten zodat iedereen duidelijk weet waaraan en waaraf. We trachten voldoende parkeergelegenheid te voorzien om hinder voor de ondernemers en hun klanten tot een minimum te beperken.

Bij het uitvoeren van ingrijpende openbare werken zetten we blijvend in op participatietrajecten. We luisteren naar de insteken en bekommernissen van inwoners en middenstand. Bijsturingen en eventuele aanpassingen moeten bespreekbaar zijn en blijven. Duidelijke informatie over hinderpremies en sluitingspremies wordt pro-actief aangeboden.

We ondersteunen volop initiatieven die erop gericht zijn om mensen Waasmunster te laten ontdekken en lokaal te laten winkelen, zoals bijvoorbeeld de eindejaarsacties en de actie ‘Met de fiets naar de winkel’.

We zetten in op de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke website en de uitbouw van een digitaal ondernemersloket. Zowel startende als gevestigde ondernemers moeten via de website vlot hun weg vinden in de regelgeving die voor hen van toepassing is. Door maximaal in te zetten op digitale formulieren en digitale dienstverlening creëren we een efficiënt e-loket waar burgers en ondernemers dag en nacht terecht kunnen. Daarnaast blijft het gemeentehuis het centrale punt waar iedereen met vragen terecht kan en snel en efficiënt verder geholpen wordt.

We behouden de bestaande starterspremie voor zelfstandigen waardoor mensen die in Waasmunster een activiteit opstarten een deel van hun investeringen door de gemeente terugbetaald krijgen. We zorgen er ook voor dat bestaande bedrijven verder kunnen groeien in Waasmunster.

We zijn een stuwende kracht om de landbouw- en tuinbouwbedrijven, zowel op economisch, ecologisch als op sociaal vlak, de nodige ondersteuning te bieden. Hiervoor zetten we in op een sterke samenwerking met de landbouwraad enerzijds en de land- en tuinbouwers zelf anderzijds.

We zetten in op toerisme als economische troef.  We bouwen verder aan een sterk toeristisch imago, we promoten onze streekproducten, ons dag- en verblijfstoerisme en zorgen voor een verdere uitbouw van het zakentoerisme. We onderzoeken ook de verdere mogelijkheden op het vlak van hoevetoerisme.

3. Waasmunster is een toeristische gemeente

Waasmunster is erg geliefd bij wandelaars, fietsers en ruiters. N-VA Waasmunster zet dan ook verder in op het fiets- en wandeltoerisme en zal zich volop blijven inspannen om de bestaande wandel- en fietsroutes netjes te onderhouden en deze duidelijk te bewegwijzeren.

Daarnaast stippelen we ook nieuwe belevingsroutes uit waarbij we de troeven van Waasmunster extra in de kijker zetten door aparte bewegwijzering te voorzien naar unieke locaties en uitzichtpunten. We onderzoeken of we deze belevingsroutes kunnen versterken met strategisch gekozen uitkijktorens. 

We blijven inzetten op waardevolle initiatieven, zoals de jaarlijkse wandel- of fietszoektocht, en mooie tradities, zoals de Meiboomplanting, het steekspel (Watertornooi Vestjen), de Sint-Rochus Ommegang, heikewip… We blijven deelnemen aan waardevolle bovenlokale initiatieven zoals bijvoorbeeld de erfgoeddag, de open monumentendag en het ambachtelijk weekend. Hierbij werken we  samen met de plaatselijke verenigingen.

We zetten niet alleen in op de Heide als toeristische trekpleister, maar promoten alle toeristische parels van Waasmunster: het historisch centrum, de heerlijkheid Sombeke, de Durmevallei, de landelijkheid van de Ruiter,... Deze vaak onbekende plekjes hebben heel wat toeristisch potentieel.

Waasmunster beschikt over een waar patrimonium aan unieke tuinen. We zetten in op deze verborgen schatten door het organiseren van een jaarlijkse open-tuinen-dag naar Engels model met inwoners die hun tuin open wensen te stellen en geïnteresseerde horeca-ondernemers.

We zetten in op een aanbod van dagarrangementen die zich focusssen op de abdij van Roosenberg, industriële archeologie, natuurbeleving (met o.a. de mascaret en geleide bezoeken aan de Durmevallei) en het verleden van Pontrave. Hierbij besteden we ook speciale aandacht aan de mindermobiele gebruikers.

We opteren voor een blijvende optimale bereikbaarheid van onze dijken langs de Durme. In die context volgen we de verdere uitwerking van het Sigmaplan aandachtig op. 

We zetten toerisme in als groeimotor van de lokale economie. We bieden horecazaken promotionele ondersteuning en zorgen voor extra promotie van onze streekproducten in samenwerking met onze lokale ondernemers.

In het nieuwe vrijetijdscomplex De Meermin krijgt de toeristische dienst een volwaardige stek met een onthaalfunctie met publieksgerichte openingsuren.

VVV-Toerisme Waasmunster is een waardevolle partner die we blijvend ondersteunen, zowel op financieel als op logistiek vlak.

Patrimonium

We gaan actief op zoek naar een locatie voor het museum van de Roosenbergabdij.

We onderzoeken hoe en waar het Heemkundig Museum Het Sireentje ruimer gehuisvest kan worden.

We onderzoeken of het kasteel Blauwendael breder toegankelijk gemaakt kan worden.

4. Waasmunster is een bruisende gemeente

Cultuurraad en (socio)-culturele verenigingen

De cultuurraad is en blijft onze partner voor advies over culturele aangelegenheden. We blijven activiteiten van de cultuurraad verder ondersteunen, zowel logistiek als communicatief. Een vertegenwoordiging van de cultuurraad in het beheersorgaan van GC Hoogendonck en de informatieadviesraad blijft behouden.

De (socio)-culturele verenigingen van Waasmunster zijn belangrijk voor N-VA Waasmunster. Zij zorgen voor levendigheid en een gevarieerd aanbod. Bovendien werken zij met vele vrijwilligers die de bouwstenen vormen van een hechte gemeenschap. We zetten ons dan ook in om deze verenigingen verder te ondersteunen door de nodige infrastructuur en logistiek materiaal ter beschikking te stellen. Op basis van het gemeentelijk subsidiereglement blijven we de verenigingen ook billijk ondersteunen.

We zetten in op een gevarieerd cultureel aanbod. Zowel jong als oud moeten iets van hun gading kunnen vinden door een gevarieerde programmatie aan te bieden. Van zodra het nieuwe vrijetijdscomplex De Meermin in gebruik genomen wordt, zetten we maximaal in op een zo uitdagend mogelijke programmatie in de professionele theaterzaal.

Jeugdwerking, jeugdverenigingen en jeugdbeleid

We zetten maximaal in op een kwalitatieve en vrijwillige jeugdwerking waar kinderen en jongeren belangrijke maatschappelijke waarden leren en kansen krijgen. Actief zijn in een jeugdvereniging is zinvol. Kinderen en jongeren leren er samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en maken er uiteraard ook veel plezier. Met hun bijdrage versterken ze het sociale weefsel in hun buurt en bevorderen ze mogelijke ontmoetingskansen tussen ouders.

We blijven inzetten op jaarlijkse werkingssubsidies voor jeugdverenigingen op basis van het  activiteitenaanbod om zo een gevarieerd aanbod te bewerkstelligen. We blijven ook inzetten op kampsubsidies.

In het kader van een professionele jeugdwerking blijven we het volgen van een kadervormingscursus, dit is de cursus tot monitor/animator, promoten bij alle leidinggevenden. Jongeren die deze cursus volgen krijgen hiervoor een subsidie.

Omdat gezondheid, hygiëne en veiligheid belangrijk zijn zorgen we ervoor dat de staat van de jeugdlokalen op regelmatige basis wordt gecontroleerd zodat er tijdig maatregelen genomen kunnen worden bij gebreken en veiligheidsproblemen. We ontnemen hierbij de jeugdverenigingen hun verantwoordelijkheid inzake onderhoud van de infrastructuur niet, maar werken versterkend.

We hechten veel waarde aan een goede samenwerking met de jeugdraad. Alle verenigingen met een jeugdwerking moeten de mogelijkheid krijgen om deel uit te maken van deze adviesraad zodat ze hun ideeën en standpunten kunnen overbrengen.

We willen dat jongeren in een veilige omgeving kunnen fuiven, met een minimale overlast voor de omwonenden. We zullen daarvoor een aantal keren per jaar de polyvalente zaal van het nieuwe vrijetijdscomplex De Meermin ter beschikking stellen. We werken voor dit gebruik een duidelijk afsprakenkader uit.

We blijven een budget uittrekken voor de fuifbus naar de Lokerse feesten. We vinden dat de jeugdraad het best geplaatst is om te oordelen wanneer de bus precies wordt ingezet.  We moedigen het gebruik van de fuifbus uitdrukkelijk aan en zorgen ook voor de nodige communicatie hierrond.

We blijven inzetten op wijkspeelpleintjes. Onder impuls van N-VA Waasmunster werden twee nieuwe speelpleintjes ingericht op Podtsmeulen en in Durmedal. We vernieuwen de bestaande speelpleintjes geleidelijk aan. In de Kapelwijk werd het eerste vernieuwde speelpleintje al in gebruik genomen. We houden hierbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de kinderen. We passen in samenspraak met de kinderen en de buurtbewoners de speelpleintjes aan in functie van de leeftijd van de kinderen en jongeren. Op die manier kunnen de speelpleintjes meegroeien met de wijk en blijven ze in gebruik. Wijkspeelpleintjes bevorderen ook de sociale contacten in een wijk en worden daarom voorzien van zitbanken.

We blijven ons inzetten voor een gevarieerd vakantieaanbod voor kinderen: Grabbelpas, Swap, Speelpleinwerking,… De sportkampen van begin juli en eind augustus en de kampen van de jeugdbewegingen worden zowel logistiek als financieel ondersteund.

Bibliotheek

Een goed werkende bibliotheek is belangrijk. Voor N-VA Waasmunster is een bibliotheek meer dan alleen een uitleendienst voor boeken. Een bibliotheek is ook een ontmoetingsplaats waar het fijn vertoeven is. 

Om de bibliotheek maximaal toegankelijk te maken zetten we in op nieuwe technologieën waarmee boeken van thuis uit verlengd kunnen worden of ingeleverd kunnen worden buiten de klassieke openingsuren.

Bij de ingebruikname van het nieuwe vrijetijdscomplex De Meermin waar ook de bibliotheek gehuisvest zal worden, worden de openingsuren geëvalueerd in functie van klantvriendelijkheid.

Cultureel erfgoed

We willen de talrijke mooie kapelletjes die Waasmunster rijk is zo goed mogelijk in stand houden. We stemmen hiervoor beleidsmatig af met de Kerkfabriek en maken sluitende afspraken inzake onderhoud.

In samenspraak met het centraal kerkbestuur en de verantwoordelijken van de 3 kerkfabrieken van Waasmunster werd een kerkenbeleidsplan opgesteld.  Mede onder impuls van N-VA Waasmunster is het centraal kerkbestuur bereid om vanaf 2019 een gemengde werkgroep op te richten met een afvaardiging van leden van het centraal kerkbestuur en van de gemeente om de opportuniteiten en hinderpalen in kaart te brengen met betrekking tot de toekomstige bestemming van de kerken.

Bepaalde delen van het kasteel Blauwendael zijn aan renovatie toe. We werken hiervoor samen met Erfpunt (voorheen de Archeologische Dienst Waasland). We werken een plan van aanpak uit voor het kasteel en het park.

Ontsluiting archieven

Waasmunster beschikt over een aantal interessante geschiedkundige archieven, zoals het archief Ter Reyen en het archief Ben Moens.  We digitaliseren deze archieven zodat deze breed toegankelijk gemaakt kunnen worden voor iedereen. 

Feestelijkheden

Buurtfeesten, kermissen, vieringen,… kortom alle activiteiten waar mensen bij elkaar komen versterken de sociale cohesie en willen we blijvend ondersteunen.

Verenigingen moeten op transparante en eenvoudige manier een materiaalaanvraag kunnen indienen bij de cultuurdienst.

5. Onderwijs in eigen gemeente

Voor N-VA Waasmunster is onderwijs een kerntaak van de gemeente. We zien de gemeente als dé ideale overheid om kwaliteitsvol en pluralistisch basisonderwijs te organiseren. Basisonderwijs moet zich immers afspelen ‘onder de kerktoren’ en op maat zijn van de plaatselijke gemeenschap.

Juist omdat de gemeentelijke lagere scholen zo intens verweven zijn met de dorpsgemeenschap, moeten zij ook openstaan voor andere laagdynamische functies, zoals bijvoorbeeld computerlessen voor senioren, taallessen en gebruik van de turnzaal door sportverenigingen. Uiteraard mag dit nooit ten koste gaan van de allereerste functie: onderwijs geven.

Waasmunster beschikt over een goed uitgebouwd kunstonderwijs waaraan honderden kinderen, jongeren en volwassenen enthousiast deelnemen. We steunen het kunstonderwijs volop want kunstonderwijs in al zijn vormen is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van talent. We vinden dan ook dat iedereen de kans moet krijgen om deel te nemen en zetten in op een uitbreiding van de doelgroepen die we vandaag al bereiken met ons kunstonderwijs.

De academie voor beeldende kunsten van Waasmunster heeft wijd en zijd een goede naam en mag zich met de nodige trots bij de handvol topacademies van Vlaanderen rekenen. We maken dan ook verder werk van de vervanging van de oude schoolrefter door een nieuwbouw zodat de keramiekafdeling op termijn zijn intrek kan nemen in deze locatie.

We blijven investeren in de academie voor muziek en woord. We blijven uitdrukkelijk investeren en een aanbod bieden voor de 6- en 7-jarigen, de nieuwe eerste graad van de academie, met de lessen ‘creatief musiceren’ en ‘woordinitiatie’. We verhuizen de muziekacademie naar lokalen in het hoofdgebouw van de gemeenteschool De Wonderboom van zodra het nieuwe vrijetijdscomplex De Meermin klaar is. Op die manier kunnen de beschikbare lokalen optimaal ingezet worden.

We zetten in op de multi-inzetbare school. We willen de bestaande schoolgebouwen optimaal benutten en ze tot het kloppend hart van de buurt maken. We moedigen samenwerking tussen scholen en sportclubs, socio-culturele organisaties, jeugdverenigingen, kunstonderwijs, seniorenverenigingen en andere mogelijke wijkverenigingen sterk aan.

N-VA Waasmunster gelooft in een actieve onderwijsraad, het OOG, en in een constructieve samenwerking tussen de scholen van de verschillende onderwijsnetten. We blijven de nodige initiatieven nemen om netoverstijgend samen te werken omdat we geloven in een kleurrijk basisonderwijs in onze gemeente.

6. Waasmunster is een sportieve gemeente

Het spreekwoord zegt: een gezonde geest in een gezond lichaam. Door onze zittende samenleving met veel gemotoriseerde verplaatsingen, kantoorwerk, televisie, computer en tablet is er steeds meer bewegingsarmoede. Elke dag een half uurtje bewegen is nochtans belangrijk en levert een aanzienlijke gezondheidswinst op.

Van sport gaat ook een enorme gemeenschapsvormende kracht uit. Sport draagt bij tot het algemeen welzijn, geeft mensen identiteit en bevordert de inclusie van kansengroepen in onze samenleving. We blijven dan ook inzetten op sport als verbindende factor.

Om te kunnen sporten is er in de eerste plaats een goede basissportinfrastructuur nodig voor clubs en anders georganiseerde sporters. We optimaliseren de huidige binnensportinfrastructuur waar nodig en besteden ook de nodige aandacht aan de buitensportinfrastructuur.

We handhaven de subsidiëring van de sportclubs en blijven een investeringssubsidie ter beschikking stellen in functie van het bouwen of verbouwen van sportaccommodatie.

We leveren samen met de verschillende sportclubs inspanningen om iedereen te laten bewegen en streven naar een maximale samenwerking tussen de clubs onderling.

We willen het lokale sportbeleid in samenspraak met de sportraad en de sportfunctionaris verder uitbouwen. We streven hierbij naar een inclusief beleid om zoveel mogelijk inwoners uit de verschillende bevolkingsgroepen aan het bewegen te krijgen. Verder blijven we de bestaande gemeentelijke initiatieven steunen, zoals bijvoorbeeld het gratis aanbod van de sportacademie na de schooluren voor de leerlingen van alle scholen en het initiatief Sport Overdag voor volwassenen en senioren.

In het nieuwe vrijetijdscomplex De Meermin komt een volledig ingerichte turnzaal, een zaal voor gevechtssporten en een sporthal. De basketbalclub, de twee handbalclubs (dames en heren), de badmintonclub, de curvebowlclub en de voetbalclubs die momenteel in GC Hoogendonck trainen zullen in de nabije toekomst in deze gloednieuwe infrastructuur kunnen trainen.

We zetten uitdrukkelijk in op seniorensport door op openbare plaatsen in de gemeente mogelijkheden te voorzien om aan aangepaste sporten te kunnen doen. We denken hierbij aan sporten zoals petanque, Kubb en Krolf. We zorgen ervoor dat het petanqueterrein op de Hollandse Molen regelmatig onderhouden wordt. We onderzoeken of er aangepaste fitnesstoestellen in de omgeving van het nieuwe vrijetijdscentrum De Meermin en aan het Sociaal Huis geplaatst kunnen worden.

We blijven inzetten op G-sport en blijven partner van ‘Ontdek-de-Ster’, het grootste sportevenement in Oost-Vlaanderen voor personen met een beperking. We bieden extra ondersteuning aan de sportverenigingen van Waasmunster als ze inzetten op G-sport.

7. Waasmunster is een groene gemeente

Voor N-VA Waasmunster is duurzaamheid een evidentie. We geven dan ook het goede voorbeeld in alle nieuwe gemeentelijke gebouwen door deze energiezuinig en klimaatvriendelijk te maken (met energiezuinige verlichting, hoogrendementsglas,…) en door in te zetten op hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen.

We informeren en sensibiliseren onze bewoners over duurzaamheid, hernieuwbare energie en ecologisch leven. We promoten het gebruik van ecologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal en geven als gemeente het goede voorbeeld.

We kiezen resoluut voor energiezuinige LED-verlichting voor openbare verlichting en uitlichting van gebouwen.

We kiezen bij vervanging van het gemeentelijk wagenpark in de mate van het mogelijke voor elektrische voertuigen. We streven naar een uitbreiding van het aantal laadpunten.

We blijven via het bestaande premiestelsel het plaatsen van dak- en muurisolatie en energiezuinige beglazing ondersteunen. We zorgen ervoor dat ook alle sociale huurwoningen stapsgewijs worden gecontroleerd en aangepakt.

We maken afspraken met Eandis voor het uitvoeren van een thermografische energiescan.

We zetten systematisch verder in op de realisatie van een duurzaam rioleringsstelsel in heel Waasmunster. Hiervoor zijn we afhankelijk van rioolbeheerder RioP met wie we in nauw overleg zijn en blijven.

We zetten in op een ecologisch afvalbeleid waarin de grijze huisvuilzak vervangen wordt door een herbruikbare afvalcontainer. We volgen ook de verdere evoluties inzake sorteerstraten nauwgezet op.

We zetten in op geluidsmilderende en –maskerende maatregelen. We volgen het dossier voor het plaatsen van geluidsschermen aan de E17 verder op met Vlaanderen.

We geven een impuls om fluisterasfalt geplaatst te krijgen op het wegdek van de E17. Zeker bij regenweer kan fluisterasfalt voor een aanzienlijke geluidsvermindering zorgen.

We onderzoeken de mogelijkheden om een verlichte fiets- en stapverbinding aan te leggen parallel met de Hoogstraat/Stationsstraat tussen Houten Kruis en Roosenberglaan, aansluitend op een fiets- en voetgangerstunnel onder de Roosenberglaan.

We onderzoeken de mogelijkheden voor een overdekte fietsenstalling aan de E17 - Patotterij en kaarten dit opnieuw aan bij de hogere overheid.

Met een goed uitgewerkt omgevingsbeleid versterken we de natuur en de open ruimte. We vrijwaren de schaarse open ruimte die er is en zetten in op een slim, kwalitatief en efficiënt ruimtegebruik waar telkens voldoende groen wordt bewaard. We stellen indien nodig Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUP’s) op om enerzijds ontwikkelingen te stimuleren en anderzijds open ruimtes en bossen te beschermen.

We brengen alle gemeentelijke diensten op wandel- en fietsafstand van elkaar. Dit is niet alleen efficiënter in werking en goedkoper maar ook beter voor het milieu. We ondersteunen in die context ook de herontwikkeling van verlaten sites.

We besteden verder aandacht aan het gemeentelijk groenbeleid en een optimale natuurbeleving. Door extra in te zetten op planmatig werken kunnen we de groendienst, versterkt met een traject van sociale tewerkstelling, zo gericht mogelijk inzetten. Een efficiënt groenbeleid zorgt immers voor een verbeterde uitstraling van onze gemeente en komt zowel de inwoners als de bezoekers ten goede.

8. Waasmunster is een zorgende gemeente

Als gemeenschapspartij willen we dat iedereen meekan. We staan voor een inclusief beleid en vinden het dan ook een kerntaak om mensen uit hun sociaal isolement en eenzaamheid te halen.

Senioren

N-VA Waasmunster garandeert aangepaste en kwalitatieve zorg voor senioren. Maar we vinden het zeker zo belangrijk dat onze senioren actief blijven in de gemeenschap. Ouder worden is geen synoniem voor ‘passief worden’. We willen actieve senioren die zich goed en gerespecteerd voelen, die participeren en meewerken aan het beter maken van hun wijk en hun gemeente. We vertrekken daarbij vanuit de sterkte en het potentieel van mensen.

Het verenigingsleven speelt een cruciale rol in het versterken van de sociale inclusie van ouderen, in het realiseren van zorgzame buurten en in het bereiken van mensen in een kwetsbare situatie. Daarom ondersteunen we het verenigingsleven in het algemeen en de seniorenverenigingen in het bijzonder.

Door zo lang mogelijk thuis te wonen in een leeftijdsvriendelijke omgeving kunnen onze senioren actief ouder worden. We waarderen en versterken de zelfredzaamheid van onze senioren. De zorgoplossingen zijn steeds meer op maat: thuiszorg, thuisverpleging, mantelzorg en ondersteunende technologie.

We blijven toegankelijke, kwalitatieve en betaalbare residentiële ouderenzorg garanderen in onze gemeente.  Dankzij de OCMW-vereniging die we in samenwerking met de vzw Samen Ouder hebben opgericht, heeft Waasmunster op dit vlak erg goede vooruitzichten en zal ons woonzorgcentrum op middellange termijn rendabel en financieel zelfvoorzienend worden. Hierdoor kunnen we de nodige financiële middelen voor een vervangingsnieuwbouw over 10 jaar voorzien. We zetten op korte termijn in op de verbouwing van het huidige dagverzorgingscentrum.

We zetten in op een verdere professionalisering van het loket van het Sociaal Huis zodat senioren hier op een laagdrempelige manier terecht kunnen en zij gericht verder geholpen kunnen worden in hun zoektocht naar informatie en hulpverlening.

We zijn en blijven een leeftijds- en dementievriendelijke gemeente. We willen nog meer in interactie gaan met onze senioren zodat we hun specifieke noden zo goed mogelijk in beeld krijgen. Het partnerschap met de Ouderenadviesraad is voor ons dan ook van essentieel belang.

We bestendigen de mantelzorgpremie voor de mantelzorgers van zorgbehoevende inwoners van Waasmunster.

We stimuleren vrijwilligerswerk omdat dit belangrijk is voor het sociale leven van Waasmunster. We starten een vrijwilligersinfopunt op zodat we de vrijwilligers beter kunnen informeren en ondersteunen. We onderzoeken of we een buddy-dienst kunnen opstarten met vrijwilligers in het kader van de strijd tegen vereenzaming en sociaal isolement.

Het detecteren van eenzame ouderen vereist samenwerking van alle mensen die de oudere omringen. De huisarts, thuisverpleging, mantelzorgers en buurtbewoners kunnen aanvoelen wanneer iemand eenzaam is en moeten dit eenvoudig kunnen melden. We starten hiervoor een digitaal meldpunt ‘Meld isolement’ op. Dit is niet zomaar een meldpunt, maar een netwerk van hulpverleners die vanuit hun expertise snel en deskundig kunnen ingrijpen.

De toegankelijkheid voor ouderen en personen met een handicap kan en moet beter in Waasmunster. We werken samen met de Ouderenadviesraad verder aan het in kaart brengen van de voetpaden die op korte en middellange termijn aangepakt moeten worden.  Ook in het nieuwe mobiliteitsplan zal hier maximaal mee rekening gehouden worden.

We blijven de problematiek van Waasmunster op het vlak van openbaar vervoer aankaarten bij de hogere overheid en blijven druk uitoefenen om Waasmunster toegankelijker te maken en beter te connecteren met de omliggende steden en gemeenten. 

We onderzoeken of we een systeem van taxicheques voor personen met een beperking en minder mobiele 65-plussers kunnen opstarten. Met deze taxicheques die via de gemeente aangekocht kunnen worden, kunnen deze mensen aan verminderde prijs de taxi nemen.

We blijven het BOEBS-project (Blijf Op Eigen Benen Staan) promoten om tot een valvrije gemeente te komen.

Levenslang leren stopt niet op pensioenleeftijd.  We starten extra educatieve initiatieven op voor senioren rond bijvoorbeeld werken met sociale media en het digitale tijdperk.

Welzijn

We zetten ons beleid ten behoeve van minderbedeelden verder en voorzien hen van de nodige financiële en/of psychosociale ondersteuning.  Deze steun is echter niet onvoorwaardelijk. We zetten in op het verhogen van zelfredzaamheid en activering. We brengen telkens zowel de rechten als de plichten van de hulpvragers in beeld.  We nemen werkbereidheid en voldoende medewerking steeds in rekening naast een grondig sociaal en financieel onderzoek.

We blijven inzetten op het Sociaal Huis als centrale toegangspoort voor alle vragen die betrekking hebben op leven en welzijn. We bieden alle inwoners een duidelijk overzicht van de verschillende diensten uit het brede welzijnslandschap en zorgen voor een digitale welzijnsgids waar altijd de meest recente informatie aangeboden wordt.

‘Slaatje Praatje’ is de mobiele sociale kruidenier van de OCMW’s van Waasmunster, Laarne, Wichelen, Berlare en Buggenhout. Iedere twee weken strijkt in elk van deze gemeenten een marktkraam neer met kwaliteitsvolle voeding en verzorgingsproducten waar mensen met financiële problemen terecht kunnen. Zij betalen een lage prijs voor de producten en hebben ook keuze uit een aanbod gratis producten. ‘Slaatje Praatje’ is meer dan louter materiële hulpverlening. Via ontmoeting, informatie, versterkende activiteiten en sociale tewerkstelling vergroot de mobiele sociale kruidenier ook de zelfredzaamheid van mensen in armoede. ‘Slaatje Praatje’ won de Federale Prijs Armoedebestrijding in 2018. We bouwen de werking van deze mobiele sociale kruidenier verder uit.

We zien de strijd tegen armoede bij kinderen en tegen armoede bij gezinnen als complementair. Alleen een globale aanpak maakt het mogelijk om rekening te houden  met de vele factoren die een rol spelen bij armoede. We blijven inzetten op het bestrijden van kinderarmoede door het wekelijkse spreekuur opvoedingsondersteuning verder te organiseren. Verder geven we samen met een aantal andere Wase gemeentes een opvoedingskalender uit met een overzicht van de verschillende vormingen.

Een kind kan niet los gezien worden van het gezin en de omgeving waarin het opgroeit. De omgeving betrekken en de deelname door de ouders bevorderen heeft een positieve impact op de gezinssfeer en het welzijn van het kind. Vanuit het Sociaal Huis blijven we inzetten op ondersteuning van de oudergroep #fijnersamen. Voor deze groep van ouders wordt de nadruk gelegd op het organiseren van activiteiten samen met de kinderen waarbij er tegelijkertijd ook over opvoedingsaangelegenheden gesproken kan worden. Van zodra het nieuwe administratieve centrum in gebruik wordt genomen integreren we alle initiatieven met betrekking tot kinderen en  kinderarmoede in het Huis van het Kind.  

We geven in alle beleidskeuzes aandacht aan de specifieke noden van mensen met een beperking. We streven integrale toegankelijkheid na door alle voorzieningen, zoals gebouwen, diensten en publieke ruimte effectief bereikbaar en bruikbaar te maken voor iedereen.

Integratie en inburgering

Inburgering van nieuwkomers is van essentieel belang voor een succesvolle integratie. We faciliteren en stimuleren lokale gemeenschapsvormende initiatieven. Inburgering is immers meer dan zich ergens komen vestigen. Het is deelnemen aan de maatschappij, bijdragen aan het sociale weefsel, de taal leren spreken en vertrouwd worden met de plaatselijke gewoontes. Inburgering is een verhaal van rechten én plichten en veronderstelt het aanvaarden van onze waarden en normen.

We vragen niet aan nieuwkomers om hun verleden af te werpen, we vragen hen wel om onze gemeenschappelijke toekomst te delen. Om snel Nederlands te leren, om zich in te passen in ons waarden- en normenbestel en om snel aan het werk te gaan en zo actief mee vorm te geven aan de Vlaamse samenleving.

We zijn zacht voor zij die onze hulp echt nodig hebben en hard voor zij die misbruik maken van onze lokale gastvrijheid. We willen dat nieuwkomers de lokale eigenheden en cultuur omarmen en ermee vertrouwd raken. We bevorderen respect, maar dwingen het waar nodig ook af en helpen op die manier nieuwkomers op weg in hun inschakeling in onze lokale gemeenschap.

We verplichten iedereen die een leefloon ontvangt en het statuut heeft van rechthebbende inburgeraar, tot het effectief volgen van een inburgeringscursus.

Gezondheid en preventie

We hebben in alle beleidsdomeinen aandacht voor het thema gezondheid. Een goede gezondheid draagt immers bij tot het welzijn van mensen en hun deelname aan het maatschappelijk leven. We zetten in op het bevorderen van een gezonde levensstijl, op ziektepreventie en op het toegankelijker maken van eerstelijnszorg.

We betrekken de andere gemeentelijke diensten (sportdienst, cultuurdienst, milieudienst,…) bij het preventieve gezondheidsbeleid.  De organisatie van de ‘Sporteldag’ is hiervan een goed voorbeeld.

We engageren ons om verder mee te werken aan de verschillende Vlaamse bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, dikkedarmkanker en baarmoederhalskanker en hierrond binnen de gemeente campagnes te organiseren.

In samenwerking met het LOGO (Lokaal GezondheidsOverleg) zetten we in op Vlaamse campagnes zoals de Vaccinatieweek, de Werelddag tegen tabak, Tournée Minerale, de Week van de Geestelijke Gezondheid, de Week van de Valpreventie, 10 000 stappen gemeente,…

We zorgen ervoor dat alle inwoners met hun vragen over gezond leven en gezondheidsproblemen op een laagdrempelige manier terecht kunnen in het Sociaal Huis. Zij moeten daar op een eenvoudige manier kennis kunnen maken met het (boven)lokale aanbod van preventieve zorg- en welzijnsdiensten en gericht doorverwezen worden indien nodig. We zorgen ervoor dat de ‘Welzijnsgids’ actueel en bruikbaar is en blijft.

We zorgen voor specifieke vorming en begeleiding op het vlak van gezond leven voor de sociaal kwetsbaardere inwoners.

We blijven inzetten op de sociaal pedagogische toelage voor personen met een handicap.

Kinderopvang

N-VA Waasmunster zet in op een duidelijk, transparant infopakket over het aanbod en de verschillende types van kinderopvang. Kwalitatieve kinderopvang is immers cruciaal in de ontwikkeling van het kind.

We kiezen voor een inkomengerelateerde bijdrage voor kinderopvang.

We kiezen voor het welzijn van zowel kinderen als ouders door voor- en naschoolse opvang in de scholen zelf te organiseren.

We installeren één centraal aanspreekpunt in de gemeente waar ouders terecht kunnen met al hun vragen met betrekking tot kinderopvang.

We onderzoeken hoe we de opvang tijdens de schoolvakanties, het Speelnest en de speelpleinwerking,  verder kunnen uitbreiden.

9. Waasmunster is goed om wonen

Woonbeleid

Elke inwoner moet de mogelijkheid hebben om een wooncarrière uit te bouwen in Waasmunster. We voorzien een gevarieerd woonaanbod waardoor het voor iedereen mogelijk wordt om levenslang in Waasmunster te wonen. We zetten in op de vraag naar betaalbare starterswoningen, eensgezinswoningen voor middenklassegezinnen en specifieke woonmogelijkheden voor ouderen. Vandaag is er niet altijd voldoende differentiatie in de woningen om aan alle woonwensen te voldoen.

Bij een nieuwe ontwikkeling besteden we de nodige aandacht aan voldoende kwalitatieve en betaalbare woningen voor middenklassegezinnen. De toekomstige ontwikkeling op de site van GC Hoogendonck is hier een mooi voorbeeld van.

Sociale woningen

De huur van een sociale woning moet een tijdelijke situatie zijn, totdat mensen en gezinnen op eigen kracht verder kunnen. We willen deze mensen laten doorstromen naar de reguliere markt van zodra dit voor hen mogelijk is. Een dergelijke opwaartse sociale mobiliteit is goed voor de zelfredzaamheid van de betrokkenen en een efficiënte doorstroom maakt plaats voor mensen die op dat moment echt een sociale woning nodig hebben.

De toewijzingsvoorwaarden binnen sociale huisvesting worden strikt toegepast, gecontroleerd en opgevolgd. We garanderen een goede dienstverlening aan de sociale huurders, zoals een tijdige en duidelijke afrekening van alle kosten en een snelle tussenkomst bij technische problemen.

Propere gemeente

We houden onze gemeente, onze wijk en onze straat samen proper. We sensibiliseren inwoners om samen met de gemeente ons mooie Waasmunster proper te houden. De gemeente neemt hierbij heel wat taken op: ophalen van huisvuil, opruimen, vegen, afvalbakken plaatsen en nog veel meer. We moedigen bewoners en buurtcomités aan om hun buurt netjes te houden en zwerfvuil en sluikstort te voorkomen.

We gaan voor slimme, zichtbare, voldoende en goed gespreide afvalbakken. We zorgen voor voldoende bladkorven in het najaar.

We vinden sluikstort onaanvaardbaar en een uiting van gebrek aan respect. We volgen sluikstortmeldingen stipt op en gebruiken het GAS-reglement om kordaat processen-verbaal uit te schrijven. We  zorgen ervoor dat sluikstortmeldingen snel en eenvoudig via de gemeentelijke website ingediend kunnen worden.

Diervriendelijke gemeente

Dierenwelzijn ligt de Vlaming nauw aan het hart en verdient ook in Waasmunster de nodige aandacht.

Dierenwelzijn is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van ieder van ons. Eigenaars hebben immers de plicht om goed voor hun dieren te zorgen en eventuele overlast te vermijden.

Aangezien de bezorgdheid over de zorg voor dieren stijgt, creëren we een bevoegdheid dierenwelzijn in de volgende legislatuur.

10. Waasmunster is een verantwoordelijke en financieel gezonde gemeente

Het gemeentebestuur en de gemeentelijke administratie werken voor de burger. Klantvriendelijke dienstverlening staat dan ook voorop in alle contacten met burgers. We willen snel inspelen op vragen, suggesties en bezorgdheden en administratieve procedures vlot afhandelen. We willen minder administratieve rompslomp en meer efficiëntie.

We gaan in onze dienstverlening uit van neutraliteit naar de burger. Deze neutraliteit vertaalt zich in de werking en uitstraling van de overheid en moet ook zichtbaar zijn. Dit betekent dat religieuze of ideologische symbolen niet toegestaan zijn. Bij rechtstreekse klantencontacten in de openbare dienstverlening en bij contacten met externe partners stellen we altijd het neutraliteitsprincipe voorop.

De gemeentelijke website is overzichtelijk en toegankelijk voor alle burgers. Op deze website moeten burgers en ondernemers snel alle regelgeving, reglementen en formulieren kunnen terugvinden.

De gemeente is 7/7 bereikbaar om meldingen van burgers te ontvangen en door te geven aan de desbetreffende diensten.

We blijven extra aandacht besteden aan het snel, kwalitatief en efficiënt uitvoeren van geplande werken. Als inwoners problemen op het openbaar domein signaleren, volgen en lossen we deze meldingen snel op.

We kijken er strikt op toe dat nutsmaatschappijen straten niet om de haverklap opengooien en dat ze de straten na hun werken direct terug in de oorspronkelijke staat herstellen.

We beheren de gemeente als een goede huisvader. We blijven zorgen voor een gezonde en sluitende begroting in evenwicht, die een ambitieus investeringsprogramma vertaalt in een meerjarenplan dat we uitvoeren zonder de belastingen te verhogen. De eerste concrete resultaten hiervan zijn de nieuwe gemeenteschool De Wonderboom en de oprichting van vzw Heuverveld waardoor Waasmunster met zekerheid een nieuw rust- en verzorgingstehuis heeft over 10 jaar. Door samen te werken met de private partner vzw Samen Ouder kunnen we de kosten voor de gemeente drastisch beperken zonder te moeten inboeten op service, prijs en kwaliteit.

Het nieuwe vrijetijdscomplex De Meermin wordt opgeleverd in de volgende legislatuur. We zorgen voor een stipte budgettaire en planmatige opvolging.

We begrenzen de schulden tot een realistisch en haalbaar niveau en lenen uitsluitend voor het financieren van investeringen en niet om werkingskosten op te vangen, leningen af te lossen of rentes te betalen. We schuiven onze schulden niet door naar toekomstige generaties. Waar mogelijk trachten we de lopende leningen te herfinancieren aan betere voorwaarden.

We maken werk van een efficiënte gemeentelijke administratie door de verdere integratie van gemeente en OCMW en op termijn de ingebruikname van het nieuwe administratieve centrum in het hart van onze gemeente. We zetten in op een personeelsbeleid waarbij onze medewerkers zich kunnen ontplooien en hun competenties ten volle kunnen benutten.

We blijven werken aan eenvoudige en rechtvaardige belastingreglementen. In elke Vlaamse gemeente betaalt een inwoner een aanvullende personenbelasting aan de gemeente bovenop de inkomstenbelastingen die betaald dienen te worden aan de federale overheid. De fiscale druk op het vlak van personenbelasting lag in Waasmunster met 8% boven het Vlaams gemiddelde van 7,27%. Dankzij de verlaging van de aanvullende belasting op de personenbelasting naar 7,4% staat deze sinds het aanslagjaar 2017 op een aanvaardbaar niveau.